< ย้อนกลับ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้โครงการพัฒนาระบบทดสอบ E-Testing ด้วยคอมพิวเตอร์นำผลการทดสอบไปใช้เป็นชั่วโมง CPD สำหรับประกอบวิชาชีพบัญชี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัด

2.เป็นโครงการนำร่องไปสู่การประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบทดสอบอื่นๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีในอนาคตต่อไป

กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่...